Mevzuattaki Gelişmeler

18.9.2020

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2948)

2019 yılı karının, geçmiş yıl karlarının ve avans kar dağıtımı yasağı 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır

DEVAMI
31.8.2020

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2915)

30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30/7/2020 tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay uzatılmıştır.

DEVAMI
30.8.2020

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2913)

1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için uygulanacak KDV oranı hk.

DEVAMI
8.8.2020

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2834)

Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilenlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşların kambiyo işlemlerinden Banka Sigorta ve Muamele Vergisi alınmayacak.

DEVAMI
31.7.2020

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması hk 2810 sayılı Karar

Kısa çalışma ödeneğinin süresinin bir ay uzatılması hk.

DEVAMI
30.7.2020

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 519

İzaha davet müessesesi yeniden düzenlenmiştir.

DEVAMI
28.7.2020

7252 Sayılı Kanun Yayımlandı

Kanunda özet olarak; -Kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların işçi ve işveren payı, işverenlerce ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilecek, -Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü 31.12.2023 tarihine ertelenecek, -Cumhurbaşkanınca, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi bir bütün olarak veya sektörel olarak 31/12/2020 tarihine kadar uzatılabilecektir.

DEVAMI
9.7.2020

2020/2. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,10 (yüzde iki virgül on) olarak tespit edilmiştir.

DEVAMI
28.6.2020

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2681)

17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararında bazı değişiklikler yapılmıştır.

DEVAMI
13.6.2020

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10 olarak tespit edilmiştir.

DEVAMI
2.6.2020

İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü

İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü Yayınlandı

DEVAMI
28.5.2020

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması – VUK Sirküleri 131

e-Defter uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan mükellefler tarafından, 31 Mayıs 2020 günü (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 1 Haziran 2020 günü) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 19 Haziran 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

DEVAMI
27.5.2020

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312

Vergiye uyumlu mükelleflere yapılan vergi indirimi uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

DEVAMI
27.5.2020

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)

Bu Tebliğ’de, • Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulamasına, • Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisnaya, • Hakemlere Ödenen Ücret İstisnasına, • Binek Otomobillerin Giderlerinin Vergi Matrahından İndirilebilmesine, • Dar mükelleflerin (kurumlar dâhil) Türkiye’ye getirdikleri yabancı paralarla iktisap ettikleri menkul kıymetlerin ve iştirak hisselerinin elden çıkarılmasında kur farkı istisnasına, • Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesine, • Vekalet Ücretlerine İlişkin Tevkifat Uygulamasına, • Yeni Gelir Vergisi Tarifesine, • Sporcu Ücretlerinin Vergilendirilmesine, ilişkin usul ve esaslar ile açıklamalara yer verilmiştir. (GİB)

DEVAMI
24.5.2020

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2569)

Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonoları ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kazançlara uygulanacak tevkifat nispetleri hk.

DEVAMI
17.5.2020

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Sermaye şirketlerinin 30/9/2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem kârının yalnızca % 25’e kadarının dağıtımına karar verilebilmesine ve geçmiş yıl kârlarının ve serbest yedek akçeleri dağıtıma konu edilememesine yönelik olarak 7244 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 13’üncü maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ yayımlandı. Tebliğde kâr payının hesaplanmasında; finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak zorunda olanlar tarafından Kanunun 88 inci maddesine göre hazırlanan, bunlar dışında kalanlar tarafından ise Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan finansal tabloların esas alınacağı belirtilmiştir. Ayrıca dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının, Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan kayıtlarda bulunan kâr dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamayacağı da belirtilmiştir.

DEVAMI
13.5.2020

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2537)

Tütün mamullerindeki ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir.

DEVAMI
12.5.2020

Elektronik Tebligat Sistemi Broşürü

456 ve 511 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda; tebligatı yapan birim tarafından düzenlenen ve tebliği gereken belgelerin mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesine ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı “Elektronik Tebligat Sistemi” Broşürü kullanıma sunulmuştur.

DEVAMI
12.5.2020

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara eklenen geçici 14.madde ile, deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik alet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebileceği açıklanmıştır.

DEVAMI
8.5.2020

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32)

Tebliğde, mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın, mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilmeleri için, söz konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerektiği, alt mükelleflerin mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara ilişkin olarak ise belirli oranlarda teminat gösterilerek nakden veya mahsuben iadeler yapılabileceği belirtilmektedir.

DEVAMI
25.4.2020

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25 Nisan tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te işletme süresi dolan işleticilerin veya BKİ’lerin süresinin uzatılması veya yeniden ihaleye çıkarılması ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir.

DEVAMI
21.4.2020

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 129 – 2020/Şubat ve 2020/Mart KDV Beyanname Süreleri Uzatıldı

24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

DEVAMI
20.4.2020

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 128 – e-Defter Oluşturma ve İmzalanma-Basit Usul Defter Beyan Kayıt Süresi Uzatıldı

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

DEVAMI
17.4.2020

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/127

30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

DEVAMI
17.4.2020

7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun ile yapılan bazı düzenlemeler şöyledir: ⎯ Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacaktır. ⎯ Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin 4 ay süreyle Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılması imkânı getirilmiştir. ⎯ Ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve 15/3/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen işçi için üç ay süre ile günlük 39,24 TL işsizlik ödeneği getirilmiştir. ⎯ Sermaye şirketleri 30/9/2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilecek, geçmiş yıl kârlarının ve serbest yedek akçeleri dağıtıma konu edemeyecek ve genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir. ⎯ İşverenlerin yaptıkları salgın gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir. ⎯ Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi 17/04/2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir. İşveren 17/04/2020 tarihinden itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecektir. ⎯ Ecrimisil ve benzeri ödemeler 6 aya kadar ertelenmektedir. ⎯ Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının su tüketimine bağlı alacakları ertelenmektedir.

DEVAMI
16.4.2020

Mücbir Sebep Nedeniyle Kısmi KDV Tevkifatı Uygulaması Hakkında Açıklama

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar” bölümünün son paragrafına “213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.” Hükmü 21.5.2016 R.G. tarihli 6 No.lu Tebliğ ile eklenmiştir. Vergi Usul Kanunu 518 seri no.lu Genel Tebliğinin yürürlüğe girmesi nedeniyle; a) Tebliğin 3.maddesi ile mücbir sebep durumu ilan edilen mükellefler 04.2020-30.06.2020 tarihleri arasında kısmi tevkifat kapsamındaki alımlar nedeniyle bu tarih aralığında kesilmesi gereken faturalarda KDV tevkifatı yapmayacaklardır. b) Diğer taraftan 518 sayılı tebliğin 5.maddesine göre sokağa çıkma yasağı bulunanlar ise sokağa çıkma yasağının başladığı 22.03.2020 tarihinden sokağa çıkma yasağının bittiği tarihe kadar (bu tarih dahil) kısmi tevkifat kapsamındaki alımlar nedeniyle bu tarih aralığında kesilmesi gereken faturalarda KDV tevkifatı yapmayacaklardır. c) KDV 9 ‘uncu maddesi ve KDV Genel Uygulama Tebliği hükümlerine göre SADECE KISMİ TEVKİFAT UYGULAMAK ZORUNDA OLANLAR yukarıda (a) ve (b) de belirtilen tarih aralıklarında KDV tevkifatı yapmayacaklardır. d) Yukarıda (a) ve (b) de belirtilen dönemlerde alımlarda KISMİ KDV TEVKİFATI YAPILMAMASI ZORUNLUDUR. Diğer taraftan kısmi tevkifat kapsamına giren mal ve hizmet alımları genellikle sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge riskini barındıran alımlar olduğundan bu dönemde tevkifat uygulanmadan yapılan alımların ve ödemelerin tevsiki konusunda hassas ve dikkatli olunmalıdır.

DEVAMI
4.4.2020

T.C. Ticaret Bakanlığı Kar Payı Dağıtımı Duyurusu

Sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi hk.

DEVAMI
4.4.2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:8)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine geçiş, pilot iller hariç 1 Temmuz 2020 tarihine erteleniyor.

DEVAMI
2.4.2020

Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 01/04/2020 ila 30/06/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin Mart, Nisan ve Mayıs ayına ait primlerin ödeme süreleri Ekim, Kasım ve Aralık ayı son günlerine ertelenmiştir.

DEVAMI
31.3.2020

Katma Değer Vergisi Sirküleri/68

Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen malların ihracat sürelerinin uzatılmasına hk.

DEVAMI
26.3.2020

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanunda, çalışanların işveren sigorta primlerinin bir kısmının 2020 yılında İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması, işyerlerinde kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğinin şartları, konaklama vergisinin yürürlüğe giriş tarihinin ertelenmesi, yargıda ve icra dairelerindeki tüm sürelerin 30 Nisan tarihine kadar durdurulması ve diğer bazı konular hakkında düzenlemeler yapılmıştır.

DEVAMI
26.3.2020

Cumhurbaşkanlığı Karar Sayısı: 2301

Bazı mallara uygulanacak ÖTV oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hk.

DEVAMI
24.3.2020

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)

Tebliğde sayılan mükelleflerin, 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi ve bu tarihler arasında verilecek muhtasar, KDV, Ba-Bs, e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, söz konusu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/11/2020 Cuma gününe kadar uzatılması ve diğer benzeri vergi ödevlerinin ertelenmesi hk.

DEVAMI
24.3.2020

Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru

Duyuruda, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan bir Genel Tebliğ ile salgından etkilenen bazı iş kollarının ve gelir vergisi mükelleflerinin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar, söz konusu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin ise altışar ay uzatılarak, ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılacağının düzenlendiği açıklanmıştır.

DEVAMI
23.3.2020

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/126

26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması hk.

DEVAMI
22.3.2020

Cumhurbaşkanlığı Kararı Sayı: 2278

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine uygulanacak KDV oranı hk.

DEVAMI
20.3.2020

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği

Tebliğde, dijital hizmet vergisinin uygulamasına dair açıklamalar ile usul ve esaslar belirlenmiştir.

DEVAMI
17.3.2020

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/125

31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

DEVAMI
3.3.2020

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 12)

Bu Tebliğ ile; 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanı tarafından, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödemelerde alt sınır olarak belirlenen 2.000,- liralık ödeme tutarı ile ödeme/işlemler sırasında vadesi geçmiş borç olarak dikkate alınacak alacak türlerinin toplam tutarı için alt sınır olarak belirlenen 2.000,- liralık borç tutarı 5.000,-lira olarak değiştirilmiştir. (GİB)

DEVAMI
3.3.2020

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31)

1 Nisan 2020’den itibaren yürürlüğe girmek üzere; külçe metal teslimlerinde; bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul ürünlerin teslimlerinde ve metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimlerinde uygulanacak tevkifat oranı (5/10)’dan (7/10)’a çıkarılmıştır.

DEVAMI
3.3.2020

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

Vergi incelemesi sonucu beklenilmeksizin ithalatta verilen teminatların sertifika türüne göre belirlenen kısmının hızlı çözümü ile nakden iade taleplerinin yerine getirilmesinde indirimli teminat verilebilmesine imkan sağlanmaktadır. Ayrıca “Sıvılaştırılmış Propan” teslimlerine ilişkin açıklamalar yapılmaktadır.

DEVAMI
3.3.2020

Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 2178

Bazı akaryakıt ürünlerine uygulanacak ÖTV tutarları hk.

DEVAMI
25.2.2020

2151 sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Kararda, ilişkili kişi ve diğer bazı kavramlar yeniden tanımlanmış, mükelleflerin transfer fiyatlandırması ile ilgili rapor hazırlama ve belgelendirme yükümlülükleri hakkında düzenlemeler yapılmıştır.

DEVAMI
20.2.2020

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 517)

Vergi Usul Kanununa eklenen “Kanun yolundan vazgeçme” başlığını taşıyan 379 uncu madde hakkında açıklamalar yapılmıştır.

DEVAMI
20.2.2020

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7221 Sayılı Kanun

Kanunda Değerli Konut Vergisi ile ilgili değişiklik ve düzenlemeler yapan hükümler yer almaktadır.

DEVAMI
9.2.2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

DEVAMI
7.2.2020

Emlak Vergisi Kanunu Sirküleri/3 – Değerli Konut Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı

2020 takvim yılına ait Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme süresi 20 Mart 2020 Cuma günü sonuna kadar, bu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin 1 inci taksitinin ödeme süresi ise 31 Mart 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

DEVAMI
5.2.2020

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

DEVAMI
29.1.2020

2081 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Motorinin ÖTV tutarı hk.

DEVAMI
24.1.2020

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 516)

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, Vergi Usul Kanunu gereğince 2019 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurları tespit edilmiştir.

DEVAMI
20.1.2020

GİB Duyurusu

E-Defter beratlarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesine ilişkin duyuru.

DEVAMI
13.1.2020

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/122

Sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebilmelerine imkân sağlanmıştır.

DEVAMI
10.1.2020

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 515)

500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenecek e-Arşiv Faturanın hk.

DEVAMI
4.1.2020

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514)

Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin gerçekleştirmiş oldukları işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışlarında fatura düzenleme zorunluluklarında değişiklik yapılması hk.

DEVAMI
2.1.2020

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1994)

Tavuk yumurtasının toptan teslimlerinde %8 olan katma değer vergisi oranı %1’e indirilmiş, balık teslimlerinde %8 olan katma değer vergisi oranı, toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan teslimler ile bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan teslimlerde %1’e indirilmiş, GTİP numaraları itibarıyla belirlenmiş mobilya ürünlerine ilişkin teslimlerde katma değer vergisi oranı %18’den %8’e indirilmiştir.

DEVAMI
31.12.2019

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/56)

Tebliğde ihracat bedellerinin 180 gün içinde yurda getirilmesi zorunluluğu hakkında açıklamalar yapılmış, yurda getirilen dövizin bankalara satılma zorunluluğu kaldırılmıştır.

DEVAMI
31.12.2019

Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 1963)

İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar hk.

DEVAMI
31.12.2019

Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 1952)

ÖTV III sayılı listedeki malların asgari maktu vergi tutarları hk

DEVAMI
30.12.2019

Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 1950)

İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade uygulaması, 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de uygulanacak; yine imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2020-31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanmasına devam edilecektir.

DEVAMI
30.12.2019

Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 1948)

Varlık barışı 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

DEVAMI
30.12.2019

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5)

Tebliğ ile halen yıllık %19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı yıllık %15 olarak belirlenmiştir.

DEVAMI
30.12.2019

Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 1947)

AATUHK nun 51 nci maddesinde yer alan gecikme zammı oranı aylık % 1,6 olarak belirlenmiştir.

DEVAMI
28.12.2019

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulamasına İlişkin Tebliğ (2019/1)

Tebliğ, 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

DEVAMI
28.12.2019

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kararı

VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilme süresi 30.06.2020 tarihine uzatıldı.

DEVAMI
27.12.2019

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18)

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan özel iletişim vergisi hk.

DEVAMI
27.12.2019

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 513)

Tebliğde, Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2019 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1/1/2020 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin hususlar yer almaktadır.

DEVAMI
27.12.2019

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 310)

Tebliğde, Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 89/15, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2019 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususlar açıklanmıştır.

DEVAMI
27.12.2019

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84)

2020 yılında uygulanacak maktu harçlar hk

DEVAMI
27.12.2019

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76)

2020 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2020 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar yer almaktadır.

DEVAMI
27.12.2019

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)

2020 yılında uygulanacak damga vergisine ilişkin maktu tutarlar hk.

DEVAMI
27.12.2019

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 52)

2020 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları hk.

DEVAMI
27.12.2019

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

2020 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları hk.

DEVAMI
27.12.2019

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)

Veraset ve İntikal Vergisine ilişkin 2020 yılında uygulanacak maktu tutarlar hk.

DEVAMI
27.12.2019

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 29)

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili 2020 yılında uygulanacak tutar hk.

DEVAMI
27.12.2019

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

Malul veya engelliler tarafından kullanılan özel tertibatlı araçların ilk iktisabı ve ithalinde ÖTV’den istisna olmasına ilişkin sınır hk.

DEVAMI
27.12.2019

2020 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret

2020 yılında geçerli olacak asgari ücret brüt 2.943 TL, net AGİ dahil 2.324.71 TL olarak açıklandı.

DEVAMI
24.12.2019

7201 sayılı KANUN

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerinin KDV’den istisna edilmesine 31.12.2022 tarihine kadar devam edilecektir.

DEVAMI
24.12.2019

7196 sayılı KANUN

İhracatçılara 2 yıl süre ile verilen yeşil pasaportların süresi 4 yıla çıkarılmıştır

DEVAMI
23.12.2019

2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1839)

2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı belirlenmiştir.

DEVAMI
23.12.2019

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)

2019 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir.

DEVAMI
21.12.2019

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Yıllık Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ile, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yeniden tespit edilmiştir.

DEVAMI
7.12.2019

7193 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Bazı yeni vergiler getiren ve mevcut vergi kanunlarında vergi matrahını genişletmeye yönelik bazı önemli düzenlemeler yapan 7193 sayılı Kanun Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

DEVAMI
3.12.2019

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 309)

Tebliğ, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri vergiye tabi kazançlarının 193 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinde düzenlenen Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti yoluyla tespit edilmesine ilişkin açıklamaları kapsamaktadır.

DEVAMI
21.11.2019

7193 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Dijital hizmet vergisi, konaklama vergisi gibi bazı yeni vergiler ihdas eden, binek otomobillere ilişkin giderlerde kısıtlama getiren, gelir vergisi tarifesinde değişiklik yapan hükümler içeren 7193 sayılı Kanun TBMM’de kabul edilmiştir.

DEVAMI
20.11.2019

KGK Kurul Kararı

FFMS 35 Risk Yedekleri yayınlanmıştır.

DEVAMI
20.11.2019

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 308)

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’in 12/A maddesi uyarınca sermaye piyasası araçlarının hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulduğu ve izlendiği yabancı merkezi saklama kuruluşu ve genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşları nezdinde açılan hesapların Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamındaki tevkifat ve bildirim sorumlulukları ile bu hesaplarda izlenen sermaye piyasası araçlarının müşterinin talimatı ile hesap dışındaki hak sahibi bazında tutulan başka bir hesaba virman yapılması durumunda söz konusu kıymetlerin alış bedellerinin tespit edilmesine ilişkin esaslar hk.

DEVAMI
11.11.2019

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1770)

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda yer alan şartlardan 1 milyon ABD Doları ihracat tutarı 500 bin ABD Doları olmuştur.

DEVAMI
8.11.2019

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28)

Transit rejimine tabi mallara ilişkin özel faturanın onaylanması hk.

DEVAMI
2.11.2019

Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)

7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun gereğince alınacak turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

DEVAMI
25.10.2019

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4)

AATUHK da yer alan tecil faiz oranı %19 olmuştur.

DEVAMI
19.10.2019

511 nolu VUK Genel Tebliği

Elektronik Tebligat hk açıklamalar yapılmıştır.

DEVAMI
19.10.2019

510 nolu VUK Genel Tebliği

İşyeri değişikliğinin bildirimi hk açıklamalar yapılmıştır.

DEVAMI
19.10.2019

509 nolu VUK Genel Tebliği

E-fatura uygulamasının kapsamı genişletilmiştir.

DEVAMI
19.10.2019

Elektronik Defter Genel Tebliği sra no:3

Elektronik defter uygulaması hakkında açıklamalar yapılmıştır.

DEVAMI
15.10.2019

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27)

Yabancılara konut ve işyeri tesliminde KDV istisnası ve diğer konularda açıklamalar yapan KDV Genel Uygulama Tebliği yayınlanmıştır.

DEVAMI
14.10.2019

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 53

2019 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 16,97 olarak tespit edilmiştir.

DEVAMI
11.10.2019

TCMB Tebliği

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranları hk.

DEVAMI
2.10.2019

AATUHK Hk Karar no: 1592

AATUHK’da yer alan gecikme zammı oranı aylık % 2 olmuştur.

DEVAMI