Mevzuattaki Gelişmeler

16.5.2022

Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 20 Mayıs 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

DEVAMI
14.5.2022

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537) – VUK 537

Tebliğde, 7338 sayılı Kanunla 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen; mükerrer 298 inci maddenin (Ç) fıkrası ile geçici 32 nci maddesi kapsamında iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemeye tabi tutulması konularında açıklamalara yer verilmiştir.

DEVAMI
14.5.2022

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20)

Tebliğde, ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranın 1 puan indirimli uygulanması, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması (bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için yedinci fıkra hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmaması), söz konusu indirimli oranların, diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanması konularında açıklamalara yer verilmiştir.

DEVAMI
21.4.2022

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41)

ÖZET: 21 Nisan 2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41) ile; – 29/3/2022 tarih ve 31793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Tebliğ düzenlemelerine, – 3065 sayılı KDV Kanununun 9 uncu maddesinin verdiği yetki çerçevesinde düzenlenen kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlerde uygulanmak üzere getirilen “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması” hakkında açıklamalara, – Demir-çelik külçe teslimlerinde kısmi tevkifat uygulanmasına, – 13/2/2022 tarih ve 31749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişikliklere ilişin Tebliğ düzenlemelerine, – Demir-Çelik ürünlerinin teslimlerinde kısmi tevkifat uygulanmasına, – Mükelleflerin nakden veya mahsuben iade taleplerinin vergi inceleme raporu, YMM raporu veya teminat aranmaksızın yerine getirilecek olan kısmının 5.000 TL’den 10.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin Tebliğ düzenlemelerine, – İmalatçılar tarafından yapılan ihracat işlemlerinden kaynaklanan iadelerde, yüklenilen KDV yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırma konusunda 3065 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetki çerçevesinde yapılan Tebliğ düzenlemelerine, – Tebliğin (III/B-1.1.) bölümü yer alan perakende teslimin tanımına ilişkin açıklamalara, – Tebliğin (III/B-2.1.3.) bölümünde yer alan net alan uygulamasına ilişkin açıklamalara, – 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan (II) sayılı listenin 34 üncü sırası kapsamındaki işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin yılı içerinde nakden iadesine imkan sağlayan Tebliğ düzenlemelerine, – 29/3/2022 tarih ve 31793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce özel matrah uygulanarak yapılan binek otomobili teslimlerinde KDV oranının %18 olarak belirlenmesine yönelik Tebliğ düzenlemelerine ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümlerinde düzenleme ve değişiklikler yapılmaktadır. (GİB)

DEVAMI
19.4.2022

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022-32/66)

Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür. (Ek cümle:RG-19/4/2022-31814) Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.

DEVAMI
18.4.2022

İhracat Bedelinin Bankaya Bozdurulmasına İlişkin Zorunluluk Yükseltildi

İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %25’inin İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılması zorunluluğu 18.04.2022 tarihinden itibaren %25’ten %40’a yükseltilmiştir. Diğer taraftan Ukrayna ve Rusya’ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat bedellerinin döviz cinsinden beyan edilmiş olsa dahi Türk Lirası olarak da kabulü mümkündür.

DEVAMI
15.4.2022

7394 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

8/4/2022 tarihli ve 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15/4/2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanunla, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun – 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle, • Yatırım fonlarından elde edilen kar paylarına ilave olarak katılma paylarının fona iadesi suretiyle elde edilen kazançlar da istisna kapsamına alınmakta, bu payların dönem sonu değerlenmesinden kazanç oluşması halinde bu kazançlar da istisna olarak değerlendirilmektedir. • Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi esas faaliyet konusu gayrimenkullerle ilgili portföy işletmeciliği olmayan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının istisna kapsamında olmadığı hususuna açıklık getirilmiştir. • Maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ve kurumlar tarafından elde edilmeleri halinde dağıttıkları kar payları ile fona iade halinde oluşan itfa gelirleri elde eden kurumlar tarafından istisna kapsamında değerlendirilen yatırım fonlarının katılma paylarının iki yıldan uzun süreyle elde tutulması halinde satışından doğan kazançların da %75 oranında istisnaya tabi olması sağlanmaktadır. – 6 ıncı maddesine eklenen fıkra ile sermayenin tamamlanmasına karar verilen şirketlerde ortaklarca şirketlere bu kapsamda aktarılan tutarların kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaması sağlanmaktadır. – 11 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile 5651 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi uyarınca hakkında reklam yasağı kararı verilmiş olmasına rağmen, bunlara reklam vermeye devam eden kurumlar vergisi mükelleflerinin bu harcamalarının vergi matrahının hesaplanmasında gider olarak kabul edilmemesi sağlanmaktadır. – 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisindeki genel oranın %20 yerine %25 (Kanunun geçici 13 üncü maddesinde yapılan değişiklikle 2022 yılı kazançlarına uygulanan oran) olarak uygulanması sağlanmaktadır. (GİB) Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler: • KDV Kanununun 13/f bendinde yapılan değişiklikle, İçişleri Bakanlığına yapılan güvenliğe yönelik bazı teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiştir. • KDV Kanununun 13/i bendi uyarınca Türkiyede yerleşik olmayanlara yapılan KDV’den istisna konut ve işyeri satışlarında, bir yıllık satış yasağı süresi 3 yıla çıkarılmıştır. • İmalat sanayi ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat inşaat işlerine ilişkin mal ve hizmet teslimleri 31.12.2025 tarihine kadar KDV’den istisna edilmiştir. • Proje bazlı destek kapsamında yatırım teşvik belgesini haiz elektrik motorlu taşıt aracı yatırımı yapanlara verilen mühendislik hizmetleri 31.12.2023 tarihine kadar KDV den istisna edilmiştir.

DEVAMI
8.4.2022

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/16)

Döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünün usul ve esaslarının belirlendiği 2021/14 sayılı T.C. MERKEZ BANKASI Tebliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle yurt içi yerleşik tüzel kişilere de 31/12/2021 ile 31/3/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerini bozdurarak sisteme dahil olabilmeleri imkanı getirildi. Değişiklik öncesinde yurt içi yerleşik tüzel kişiler sadece 31/12/2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri için kur korumalı mevduat sistemi imkanından yararlanabiliyordu. Gerçek kişilerin ise Kur Korumalı Mevduat sistemi devam ettiği sürece Döviz Tevdiat Hesaplarını bozdurarak sisteme dahil olabilmeleri imkan dahilindeydi.

DEVAMI
1.4.2022

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarına İlişkin 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5360)

– Yeni açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere mevduat faizleri ile katılım hesapları karşılığı ödenen kâr paylarında uygulanan indirimli tevkifat oranlarının yürürlük süresi, – Bazı yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlarda uygulanan indirimli tevkifat oranının yürürlük süresi, – Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlarda uygulanan indirimli tevkifat oranlarının yürürlük süresi 30/6/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere 3 ay uzatılmıştır. (GİB)

DEVAMI
23.3.2022

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri… (Karar Sayısı: 5349)

Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışlarında banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı sıfır olarak tespit edilmiştir.

DEVAMI
29.3.2022

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5359)

ÖZET: – Konut teslimlerindeki KDV oranı yeniden düzenlenerek konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için %8 (6306 sayılı Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutlarda %1), 150 m2’nin üzerindeki kısımlar içinse (6306 sayılı Kanun kapsamındakiler dahil) %18 olarak belirlenmektedir. Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için eski hükümler uygulanmaya devam edilecektir. – Arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı %18’den %8’e indirilmektedir. – Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tüm tohumluk ve fidanların KDV oranı %1’e indirilmektedir. – İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce özel matrah uygulanarak yapılan kullanılmış araç teslimlerinde KDV oranı %18 olarak belirlenmektedir. – Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin KDV oranı %18 olarak belirlenmektedir. – Tarife ve GTİP bazlı %8 KDV oranı uygulanan tıbbi cihazlar için, güncel mevzuat düzenlemeleri esas alınarak Sağlık Bakanlığı uygulamaları ile uyum sağlanmaktadır. – Yeme içme hizmetlerindeki birinci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerler için yapılan ayrım kaldırılarak bu hizmetlerin tamamında KDV oranı %8 olarak belirlenmektedir. – %8 oranına tabi tarım makinelerinin kapsamına bir takım makinalar dahil edilmektedir. – Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ile bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped vb. ürünlerin teslimlerinde KDV oranı %18’den %8’e indirilmektedir. (GİB)

DEVAMI
1.3.2022

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5249)

Karar ile; 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listeye 34 üncü sıra eklenmek suretiyle “Mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimleri”ne uygulanan KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir. Bu kapsamda, meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrik teslimlerinde, söz konusu Kararın yayımlandığı 1/3/2022 tarihinden itibaren tahakkuk ettirilen bedellere %8 oranında KDV uygulanacaktır. (GİB)

DEVAMI
18.2.2022

2021/4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Süreleri Uzatıldı

17 Şubat 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 25 Şubat 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

DEVAMI
13.2.2022

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5189)

Temel gıda maddelerinde KDV oranı %1’e düşürülmüş olup, indirimli orana tabi teslim nedeniyle KDV iadesi alınabilecektir. (NOT: 13/02/2022 tarihli ve 31749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 12/02/2022 tarihli ve 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın 4 üncü maddesinde sehven yer alan “3 üncü,” ibaresi madde metninden çıkarılarak düzeltilmiştir.)

DEVAMI
11.2.2022

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)

Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 14’üncü madde ile 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve altın hesaplarını Türk lirasına çeviren ve bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendiren mükelleflere elde etmiş oldukları kur farkı kazançları, vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançları için getirilen gelir ve kurumlar vergisi istisnasının usul ve esasları belirlenmiştir. 2021 yılına ilişkin istisnadan yararlanılabilmesi için dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme (17 Şubat 2022) tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri gerekmektedir. Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması durumunda bu madde kapsamında istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacaktır. İstisnaya konu edilecek kur farkı gelirinin tespitine münhasır olmak üzere, dönem içi döviz çıkışlarında ve istisna tutarının hesaplanmasında ilgili hesaba giriş sırasının esas alınması (FIFO) gerekmektedir. 31/12/2021 tarihli bilançonun “Bankalar Hesabında” yer alan yabancı paraların birden fazla döviz tevdiat hesabından oluşması halinde Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili mevzuatı çerçevesinde dönüştürülebilen döviz cinslerine ilişkin döviz tevdiat hesapları (Amerikan Doları, Euro ve İngiliz Sterlini) istisna tutarının belirlenmesinde birlikte dikkate alınacaktır. Dönem içinde repo hesabına ve/veya bir döviz cinsinden diğer döviz cinsine giriş çıkış yapan tutarların bulunması halinde FIFO nun uygulanması Tebliğde belirtilmemiş olup, uygulama için Müşavirliğimiz ile temasa geçilmesi yerinde olacaktır.

DEVAMI
11.2.2022

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 536)

Borsada rayici olmayan yabancı paraların Vergi Usul Kanunu gereğince 2021 yılı için 31.12.2021 tarihi itibariyle yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurların ilanı hk.

DEVAMI
29.1.2022

7352 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7352 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’na eklenen geçici 33. madde uyarınca; geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2022 ve 2023 yılında biten hesap dönemleri itibarıyla) ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde mükerrer 298 inci madde kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır. Kapsama giren mükellefler 31/12/2023 tarihli mali tablolarını, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutacaklardır. Yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr/zarar farkı geçmiş yıllar kâr/zararı hesabında gösterilecek, bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl kârı vergiye tabi tutulmayacak, geçmiş yıl zararı zarar olarak kabul edilmeyecektir. Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 14. Madde ile; 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak uygulanacak kurumlar vergisi istisnası: 1. 31.12.2021 bilançosunda kasa veya banka hesabında döviz bulunması ve 2. Bu dövizlerin 31.12.2021 ile 17 Şubat 2022 tarihleri arasında TL na çevrilmesi ve en az 3 ay vadeli TL mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi şartıyla; 1. Bu dövizlerin değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının 1.10.2021 ile 31.12.2021 arasındaki döneme isabet eden kısmı, 2. TL na çevirme esnasında oluşan kur farkı kazançları ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz, kar payı vb kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır. 31.12.2021 bilançolarında yer alan dövizlerin, 17 Şubat 2022 tarihinden sonra, 2022 sonuna kadar TL na çevrilmesi ve en az 3 ay vadeli TL mevduat ve katılma hesabında değerlendirilmesi durumunda ise; 1. 31.12.2021 değerlemesiyle TL na çevrildiği tarih arasına isabet eden kur farkı kazançları ile bu hesapların dönem sonu değerlemeleri de dahil vade sonunda elde edilen faiz, kar payları vb kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır.

DEVAMI
29.1.2022

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

DEVAMI
27.1.2022

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319)

• 7349 sayılı Kanunla, GVK’nun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere, hizmet erbabının ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir. • İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, hizmet erbabının ilgili aydaki gelirine ilişkin verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir. • İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşmayacaktır. • Hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacaktır. • Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, maaş ödemesinin yanı sıra aynı dönemde yapılan ve ücret olarak değerlendirilen prim, ikramiye, huzur hakkı, mesai ücreti, döner sermaye ücreti, ek ders ücreti gibi ödemeler de dikkate alınmak suretiyle kümülatif matrah esas alınarak vergilendirme yapılmaktadır. İlgili dönemlerde uygulanan indirim ve istisnalar bu ödemelerin toplamına bir kez uygulanmaktadır. Dolayısıyla ilgili ayda yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin toplamına anılan istisnanın bir kez uygulanması gerekmektedir. • Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı, bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, sporculara yapılan ödemeler gibi ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesinde, Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen söz konusu istisnanın uygulanması mümkündür. • Yapılan düzenleme ile 1/1/2022 tarihinden itibaren GVK’nun 32 nci maddesinde düzenlenmiş bulunan asgari geçim indirimi uygulaması kaldırıldığından bu tarihten itibaren yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır. • Asgari ücretle çalışan ve istisna uygulaması nedeniyle vergi ödemeyecek olan hizmet erbabı da dahil olmak üzere GVK’nun 31 inci maddesi kapsamında vergi indiriminden faydalanmak üzere başvuruda bulunanların engellilik indirimine ilişkin işlemleri önceden olduğu gibi Gelir İdaresi Başkanlığınca değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Asgari ücretli olarak çalışan ve bu nedenle ilgili ayda istisna nedeniyle vergi ödemeyecek olan hizmet erbabı, engellilik indiriminden faydalanamayacak olmakla birlikte onaylanan başvuruları üzerine şartları dahilinde emeklilik başvurularını yapabilecektir. Asgari ücretin üzerinde ücret alan ve vergi indirimine hak kazanan hizmet erbabının, gelir vergisi matrahının yeterli olması halinde, hem engellilik indiriminden hem de aynı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen istisnadan faydalanması mümkün bulunmaktadır.

DEVAMI
24.1.2022

2022 Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Hadler

2022 yılı için -Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade tutarı 68.000 TL, – Mükelleflerle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilecek nakden iade tutarı 681.000 TL olarak tespit edilmiştir.

DEVAMI
22.1.2022

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535)

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğinde yapılan değişiklikler uyarınca; 1- e-Fatura uygulamasına zorunlu olarak geçişte, yıllık ciro limitleri kademeli olarak düşürülmüştür. a) Brüt satış hasılatı 2021 hesap dönemi için 4 Milyon, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, b) Gerek kendi siteleri gerekse de internet satış platformları üzerinden veya her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştiren mükelleflerden, 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara, c) Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara, d) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerine, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirildi. 2- e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1 Mart 2022 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarının 5 Bin TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından ise 2022 yılı için 2.000 TL’yi aşması halinde, faturaların kağıt fatura yerine, Gelir İdaresi Başkanlığının e-Belge Portali üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemleri ile entegrasyonu sağlayabilmiş olan özel entegratör kuruluşların bilgi sistemleri aracılığıyla elektronik ortamda e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirildi. Daha önce 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerden, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayanlarca, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmişti. 3- e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olup internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar sevk edilen malın yanında elektronik ortamda sorgulanmasına, görüntülenmesine, doğrulanmasına imkan veren bilgileri barındıran özel kodlu belgenin kağıt çıktısını bulundurabileceklerdir. 4- e-İrsaliye uygulamasına zorunlu olarak dahil olması gereken mükelleflerin kapsamı genişletilmiştir. 5- “Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi” ile “Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi”nin de e-Döviz Alım/Satım Belgesi uygulaması kapsamında elektronik belge olarak (e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesi şeklinde) düzenlenebilmesi imkanı getirilmiştir. e-gider pusulası uygulamasında düzenleyenin ayrıca kağıt çıktı üzerinde ıslak imza atma şartı kaldırılmıştır. (TÜRMOB)

DEVAMI
22.1.2022

Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamanın Uygulanması

TMS 29’un 37’inci paragrafına göre TFRS’yi uygulayan işletmelerin TMS 29’u uygulayıp uygulamayacağı konusunda genel satın alım gücündeki değişiklikleri yansıtan TÜFE oranlarını esas almaları gerekmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranlarına göre son üç yılın genel satın alım gücündeki kümülatif değişiklik %74,41 olarak gerçekleşmiştir. Bu itibarla, TFRS’yi uygulayan işletmelerin 2021 yılına ait finansal tablolarında TMS 29 kapsamında herhangi bir düzeltme yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Bu doğrultuda, KGK tarafından yayımlanan ve gerçeğe uygun sunum sağlayan geçerli finansal raporlama çerçeveleri arasında uygulamada ciddi farklılıkların oluşmaması adına Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Bölüm 25 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamada yer alan ilgili hükümlerin TFRS’ye uyumlu şekilde değiştirilerek BOBİ FRS uygulayan işletmelerde de yukarıda belirtilen uygulamanın esas alınması sağlanacaktır. (KGK açıklaması)

DEVAMI
18.1.2022

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 40)

Tebliğ ile; – 25/12/2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine eklenen Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetlerde uygulanacak istisnaya, – 3065 sayılı KDV Kanununun 13/f maddesinde yer alan istisnaya ilişkin olarak, Ulusal Güvenlik Kuruluşları tarafından ilgili mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair tereddüt yaşanması halinde Gelir İdaresi Başkanlığından görüş alınabileceğine, – 31/12/2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30/12/2021 tarihli ve 5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının gereği olarak, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade edilmesini öngören 3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesinin, 2022, 2023 ve 2024 yılları için de uygulanmasına dair gerekli düzenlemelere ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümlerinde düzenleme ve değişiklikler yapılmaktadır. (GİB)

DEVAMI
13.1.2022

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5096)

Bazı taşıt araçları için farklı matrah grupları ile bu matrah gruplarına ilişkin oranlar oluşturulmuş ve özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları belirlenmiştir.

DEVAMI
12.1.2022

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318)

İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişilerin gelirleri 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer Madde 20/B’si kapsamında gelir vergisinden istisnadır. 2022 yılında bu istisna kapsamındaki kazançları toplamı 880.000 TL’yi aşanlar ile faaliyete ilişkin tüm gelirlerini açılacak banka hesabı üzerinden tahsil etmeyenler bu istisnadan faydalanamayacaktır. İstisnadan faydalanmak isteyen mükelleflerin ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetine ilişkin olarak ilgili vergi dairelerinden “İstisna Belgesi” almaları gerekmektedir.

DEVAMI
11.1.2022

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/2)

Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar hk.

DEVAMI
11.1.2022

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/1)

Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar hk.

DEVAMI
2.1.2022

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 14,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 15,75 olarak tespit edilmiştir. Belirlenen bu oranlar 31/12/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

DEVAMI
31.12.2021

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, 31/12/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2022 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dâhil) Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5058)

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi 30.6.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

DEVAMI
31.12.2021

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5046)

Altın cinsinden mevduat hesaplarından Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarındaki stopaj oranları hk.

DEVAMI
31.12.2021

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulama Süresi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5047)

İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle KDV iadesinin 2022, 2023 v 2024 yıllarında da uygulanması hk.

DEVAMI
25.12.2021

7349 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kişisel ihtiyaçları için elektrik üretenlere sağlanan muafiyetin sınırı 10 kW’dan 25 kW’ye çıkarılmış, ücretlilerin brüt asgari ücreti (SGK/işsizlik primi çıkarıldıktan sonra kalanı) gelir vergisinden istisna edilmiş, Gelir Vergisi Kanununda yer alan asgari geçim indirimi kaldırılmış, asgari ücretten Damga Vergisi alınmaması hükmü getirilmiştir. Brüt asgari ücretin gelir vergisinden istisna edilmesi uygulaması hakkında kanunda aşağıdaki açıklama yer almaktadır: (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.)

DEVAMI
25.12.2021

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4970)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hk.

DEVAMI
24.12.2021

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatlara ve Katılma Hesaplarına İlişkin Uygulama Esasları

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatlara ve Katılma Hesaplarına ilişkin uygulama esasları hk.

DEVAMI
22.12.2021

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)

Döviz Tevdiat Hesaplarından Türk Lirası Vadeli Mevduata Dönüşümün Desteklenmesine İlişkin Basın Duyurusu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir. Bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla; • 20 Aralık 2021 tarihinde ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, söz konusu hesaplarını vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüştürmeleri halinde destekten yararlanabileceklerdir. • Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecektir. • Açılacak Türk lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz/kâr payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacaktır. • Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kâr payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecektir. • Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz/kâr payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacaktır. • Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. (TCMB)

DEVAMI
22.12.2021

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4938)

Eşel-Mobil Sistemi kapsamındaki benzin, motorin, LPG Otogaz ve LPG Tüpgaz ile benzeri malların ÖTV tutarlarının uygulaması hk.

DEVAMI
22.12.2021

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4937)

Karar ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 21/12/2021 tarihli ve 4937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’da değişiklik yapılmış olup, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Karara Geçici Madde 4 eklenmiştir. Geçici Madde 4 ün yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2022 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranların %0 olarak uygulanacağı belirtilmiştir. (GİB)

DEVAMI
22.12.2021

193 Sayılı GVK 94, 5520 Sayılı KVK 15 ve 30. Maddeleri Hakkında Karar – Karar Sayısı 4936

Karar ile; -193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleme yetkisi çerçevesinde, tam mükellef kurumlar tarafından; tam ve dar mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara, gelir vergisinden muaf olanlara ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, anılan Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarına uygulanacak tevkifat nispetlerinin, -5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleme yetkisi çerçevesinde, vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kâr paylarına uygulanacak tevkifat nispetlerinin, -5520 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleme yetkisi çerçevesinde, tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kâr paylarına uygulanacak tevkifat nispetleri ile yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden yapılacak tevkifat nispetlerinin %10 olarak uygulanacağı belirtilmiştir. (GİB)

DEVAMI
21.12.2021

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 534)

2022 yılında uygulanacak VUK’da yer alan maktu tutarlar hk.

DEVAMI
21.12.2021

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 317)

2022 yılında uygulanacak GVK’da yer alan maktu tutarlar hk.

DEVAMI
21.12.2021

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 89)

2022 yılında uygulanacak Harçlar Kanunundaki maktu tutarlar hk.

DEVAMI
21.12.2021

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80)

2022 yılında uygulanacak Emlak Vergisi maktu tutarları hk.

DEVAMI
21.12.2021

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66)

2022 yılında uygulanacak Damga Vergisi maktu tutarları hk.

DEVAMI
21.12.2021

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 54)

2022 yılında uygulanacak MTV tutarları hk.

DEVAMI
21.12.2021

2022 Çevre Temizlik – Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54)

2022 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları hk.

DEVAMI
21.12.2021

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)

2022 yılında uygulanacak VİVK’da yer alan maktu tutarlar hk.

DEVAMI
21.12.2021

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 39)

2022 yılında indirimli orana tabi işlemlerde KDV’nin iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır hk.

DEVAMI
21.12.2021

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 38)

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği istisnası, yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde KDV oran uygulaması konuları hk.

DEVAMI
21.12.2021

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 20)

2022 yılında uygulanacak ÖİV hk.

DEVAMI
21.12.2021

ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Değişiklik (Seri No: 9)

2022 yılında uygulanacak ÖTV de yer alan bazı maktu tutarlar hk.

DEVAMI
21.12.2021

2022 Değerli Kağıtlar Muhasebat Tebliği (Sıra No: 70)

2022 yılında uygulanacak değerli kağıt bedelleri hk

DEVAMI
17.12.2021

2022 Asgari Ücret Açıklandı

2022 yılında uygulanacak net asgari ücret 4.253,40 TL, brüt 5.004 TL, işverene maliyeti 5.879,70 TL oldu. Asgari ücretten gelir vergisi stopajı ve damga vergisi alınmayacağı varsayılmıştır.

DEVAMI
16.12.2021

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarına İlişkin Olarak 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4921)

16 Aralık 2021 tarihli ve 31691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4921 sayılı Karar ile; Yeni açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere mevduat faizleri ile katılım hesapları karşılığı ödenen kar paylarında geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının yürürlük süresi ile bazı yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlarda ve bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlarda geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının yürürlük süresi 31/3/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere 3 ay uzatılmıştır. Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. (GİB)

DEVAMI
9.12.2021

2022 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4892)

2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunundaki (I) (II) ve (IV) sayılı tarifeler ile (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere % 25 olarak belirlenmiştir.

DEVAMI
27.11.2021

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)

Yeniden değerleme oranı 2021 yılı için %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir.

DEVAMI
26.10.2021

7338 Sayılı Kanun

7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.

DEVAMI
19.10.2021

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 532)

Bu Tebliğle; 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; – Defter Beyan Sistemine girilen veya iletilen kayıtlar ile Sistemden gönderilen beyannamelerin verilme sürelerinin aynı olması dolayısıyla, meslek mensuplarının iş ve işlemlerinde kolaylık sağlamak ve Sistem yoğunluğunun zamana yayılarak iş ve işlemlerin hızlandırılmasına yönelik olmak üzere, e-Defter uygulamasında olduğu gibi defter kayıtlarının elektronik ortamda oluşturulması ile beyannamelerin verilme süresi birbirinden ayrılması, – Sistemde elektronik defterlerin oluşturulması için gerekli olan kayıt girişleri ile kayıt iletimleri için, formatı Tebliğde belirtilen muhasebe fişleri ile kayıtlarını ayrıca takip eden mükellefler bakımından, e-Defter uygulamasına benzer yeni kayıt zamanı tayin edilmesi, – Muhasebe fişi kullanmayan mükelleflerde ise öteden beri olduğu gibi kayıtların Sisteme KDV beyannamesinin verileceği günün sonuna kadar yapılmasına devam edilmesi, – Sistemde, elektronik ortamda tutulan kayıt ve defterlerin, talep eden yetkili makamlara, 213 sayılı Kanunda belirtilen muhafaza ve ibraz süresi içinde, Sistemden elektronik defter dosyası olarak indirilebilmesi ya da bağlı olunan vergi dairesinden onaylı kâğıt ortamdaki halinin sunulması, – Mükellefe ulaşılamaması durumunda yetkili makamların vergi dairesi aracılığı ile kayıt ve defterleri talep edebilmesi ve Başkanlık tarafında da bu taleplerin elektronik veya kağıt ortamda karşılanabilmesi, – Tebliğde ihtiyaç duyulan ifade güncellemelerinin yapılması, – Defter beyan sistemi kapsamındaki mükelleflerimizin vergi beyanname ve bildirimlerini diğer mükelleflerimizde de olduğu üzere Elektronik Beyanname Uygulaması aracılığıyla verilmesine imkan sağlanarak mükellef ve meslek mensuplarında iletilen taleplerin karşılanması, amaçlarıyla Tebliğ güncellemesi yapılmaktadır. (GİB)

DEVAMI
18.10.2021

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge ve Merkezler Dışında Geçirdikleri Sürelerin Oranının Yükseltilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4625)

4625 sayılı CK ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 2’nci Maddesinin Üçüncü Fıkrası ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasında Yer Alan ve Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilen Toplam Çalışma Sürelerine Uygulanmak Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirdikleri Süreler Bakımından Yüzde Yirmi Olarak Belirlenen Oranın, 31/12/2022 Tarihine Kadar Yüzde Elli Olarak Uygulanmasına karar verilmiştir. (TÜRMOB)

DEVAMI
14.10.2021

Taşınmazlar İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi Broşürü

GİB, taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesine ilişkin broşür yayınladı.

DEVAMI
6.10.2021

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315)

Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade taleplerinin istenilen belgelerin eksiksiz ibraz edilmesi kaydıyla inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilmesine ilişkin sınır 10.000 TL’den 50.000 TL’ye çıkarılmıştır. Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade talebinin mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca vergi inceleme raporu olmaksızın iadesine ilişkin sınır 100.000 TL’den 500.000 TL’ye yükseltilmiştir. İade talebinin 500.000 Türk Lirasını aşan kısmının iadesi ise vergi inceleme yetkisi bulunanlarca düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir. Söz konusu 50.000 ve 500.000 TL’lik tutarlar bundan böyle her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır.

DEVAMI
1.10.2021

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4561)

Mevduat faizlerine, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlara ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara geçici olarak uygulanan stopaj oranlarının 31.12.2021 tarihine kadar uygulanması hk.

DEVAMI
30.9.2021

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4517)

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerindeki KDV oranı %1’e indirilmektedir. Ayrıca, mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, söz konusu düzenleme kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri KDV’lerin dâhil edilemeyeceği belirlemesi yapılmaktadır. (GİB)

DEVAMI
4.9.2021

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4454)

GVK geçici 67. Maddeye göre yapılacak tevkifat ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır.

DEVAMI
27.8.2021

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4420)

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinden (altıncı ve yedinci fıkraları hariç) yararlanmak için öngörülen ve 31/8/2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi birer ay uzatılmıştır.

DEVAMI
27.8.2021

Afetler Nedeniyle Oluşan Mücbir Sebebe İstinaden 7256 ve 7326 Sayılı Kanun Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesi Hakkında 4419 sayılı Karar

Mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere borçlu olanların mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasına rastlayan taksitlerinden (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayan taksitler dâhil) birincisinin ödeme süresi; mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde, 7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile 7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendine göre aylık taksitler halinde ödenmesi gereken taksitler ise mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aydan başlamak üzere aylık taksitler halinde ödenmek üzere uzatılmıştır.

DEVAMI
5.8.2021

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yangından Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi.

28.07.2021 tarihinden itibaren ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangınlara ilişkin olarak, Osmaniye ili Kadirli ve merkez ilçelerinde, Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçelerinde, Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçelerinde; Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde, Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

DEVAMI
30.7.2021

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ve Aynı Kanunun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4311)

Mevduat faizleri ile katılım hesapları karşılığı ödenen kar paylarında geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranları ile kooperatiflere, vakıflara (mazbut vakıflar hariç), derneklere ait taşınmazlara, yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlarına, uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan taşınmazlara ve Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığında bunlara yapılan ödemelerde geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının uygulanmasına 30.9.2021 tarihine kadar devam edilecektir.

DEVAMI
30.7.2021

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranları (Karar Sayısı: 4312)

Bazı mal ve hizmetlere uygulanan düşük oranların (% 1 ve % 8) uygulanmasına 30.9.2021 tarihine kadar devam edilecektir.

DEVAMI
29.7.2021

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 88)

Yapı kullanım izninin belediyelerce verildiği durumda, cins değişikliği harcının yapı kullanım harcı ile birlikte belediyeler tarafından tahsil edeceği ve tahsil edilen bu tutarların aynı gün Tebliğ eki Bildirim ile vergi dairesine bildirilerek ödeneceği, Yapı kullanım izninin belediyeler dışında valiliklerce ve diğer yetkili kurum/kuruluşlarca verildiği durumda, cins tashihi harcının vergi dairelerince tahsiline devam edileceği hususlarına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

DEVAMI
28.7.2021

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /57

2021 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 18,14 (yüzde onsekiz virgül ondört) olarak tespit edilmiştir.

DEVAMI
16.7.2021

VUK 530 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 530)

Mükelleflerin 9/6/2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı olan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini, 31/12/2021 tarihine kadar, yeniden değerleyebilmelerine imkân tanınmış olup, Tebliğde, bu hükmün uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

DEVAMI
13.7.2021

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)

Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dâhil bütün mükellefler ile diğer kişilerin, en geç 31/8/2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı bilgisini 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen form ile elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.

DEVAMI
13.7.2021

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/136

26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. Ayrıca 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Haziran dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 6 Ağustos 2021 Cuma günü sonuna kadar, 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 6 Ağustos 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

DEVAMI
30.6.2021

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4196)

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilerek, bildirilen varlıklar nedeniyle geçmiş yıllara ilişkin vergi incelemesi ve vergi tarhiyatından kurtulmanın mümkün olacağı yönündeki düzenleme 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

DEVAMI
28.6.2021

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 528)

22 Mart 2020 tarihi itibariyle 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 24 Mart 2020 tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22 Mart 2020 tarihi itibariyle başlatılan mücbir sebep hali 26 Haziran 2021 tarihi itibariyle sona erdirilmesi, 22 Mart 2020 ila 26 Haziran 2021 tarihleri arasında verilemeyen beyanname/bildirimlerinin (2020 yılına ilişkin geçici vergi beyannameleri hariç) 26 Haziran 2021 tarihinden 11 Temmuz 2021 tarihine kadar verilmesi ve bu beyanname/bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi hk.

DEVAMI
28.6.2021

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2021/1)

7326 sayılı Kanundan yararlanacak mükelleflerin, uygulamada, vergi dairesi ile ilgili işlemlerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

DEVAMI
22.6.2021

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4105)

Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerine uygulanan % 1KDV oranı 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

DEVAMI
19.6.2021

7327 Sayılı İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun ile İcra İflas Kanunu, Harçlar Kanunu ve Emlak Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmıştır.

DEVAMI
21.6.2021

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının, 7326 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esaslar hk.

DEVAMI
14.6.2021

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

Tebliğde bazı alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

DEVAMI
9.6.2021

7326 Sayılı Kanun Yapılandırma Başvuru ve Ödeme Süreleri

Türmob’un konu ile ilgili tablosuna ulaşmak için “devamı” butonuna basınız.

DEVAMI
9.6.2021

7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile; • Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, • Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi, • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi, • Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, • Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, • Dava konusu yapılan; vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması, • Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması, • Matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması, • İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi, • İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin yapılandırılması, • Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenmesi, • Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması, • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması, • Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; - Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması, - Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması, • Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda vergilerden %10 indirim yapılması, • Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi, • Uygulanan hacizlerin Kanun kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılması, • 7256 sayılı Kanunu ihlal etmiş olanlar ve devam eden borçların yeniden yapılandırılması, • 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması, gibi çok önemli imkan ve kolaylıklar getirilmiştir. Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan, 7326 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre, Kanunun yayımlandığı 9/6/2021 tarihine kadar araç muayenesini yaptırmamış olanların, muayenenin yaptırılması gereken tarih ile Kanunun yayımlandığı tarih aralığına Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Kanunun yayımından muayenenin yaptırıldığı tarih aralığına da aylık %0,75 oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutar ile muayene ücretini ödemek suretiyle 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) muayenelerini yaptırmaları halinde, muayenede gecikilen süreler için hesaplanması gereken aylık %5 fazlanın tahsilinden vazgeçilecektir. Ayrıca, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) 31/12/2021 tarihine kadar maddede yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleme imkanı getirilmiştir. (GİB)

DEVAMI
3.6.2021

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36)

– Katma değer vergisi tevkifatı uygulaması ile ilgili olarak tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlara yönelik yapılan değişikliklere ve sağlık hizmet sunucuları tarafından faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenmek suretiyle verilen sağlık hizmetlerinde SGK tarafından tevkifat uygulanmayacağına, – Kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin 1.000 TL olan sınırın 2.000 TL olarak yeniden belirlenmesine, – Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltme yapılması gerektiğinde söz konusu işlemlerin ne şekilde yapılması gerektiğine, – Kanunun 13/f maddesindeki kuruluşlara ve yüklenicilerine mal teslim eden ve hizmet veren mükelleflerin iade taleplerinde yaşanan sıkıntıların önlenmesi amacıyla Kanunun 13/f maddesindeki kuruluşların söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alınması uygulamasına geçilmesine, – 3065 sayılı KDV Kanununun 13/n maddesinde yer alan istisna uygulaması kapsamına, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitabı teslimlerinin de dahil olduğuna, – Taşınmaz ticaretine ilişkin özel matrah uygulamasında, 6362 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıklarının, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden sayıldığına, – 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında finansman gider kısıtlaması uygulanan tutarlara ilişkin yüklenilen KDV nedeniyle 3065 sayılı KDV Kanununun (30/d) maddesinin uygulanmayacağına, – Aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanabilip bazıları için bu hakkı kullanmayabileceklerine ilişkin olarak düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır. (GİB)

DEVAMI
2.6.2021

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4062)

İşyeri kiralama, yolcu taşıma, yeme içme, bakım onarım gibi bazı mal ve hizmetlere uygulanan indirimli KDV oranının süresi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

DEVAMI
2.6.2021

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4027)

Vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan indirimli gelir vergisi tevkifatlarının uygulanma süresi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı.

DEVAMI
29.5.2021

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genel kurul toplantılarında hazır bulunanlar listesine ilave olarak varsa hamiline yazılı pay sahiplerine ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri çizelgesinin de fiziki ve/veya elektronik ortamda hazır bulundurulacağı hk

DEVAMI
28.5.2021

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/135

Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Haziran 2021 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

DEVAMI
28.5.2021

Özel Tüketim Vergisi (III) Uygulama Değişiklik (Seri No: 3)

ÖTV Kanunu III sayılı listede yer alan malların, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında vergiyi doğuran olay hk.

DEVAMI
25.5.2021

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)

Tebliğde, finansman gider kısıtlaması, sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık payları, Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlarda kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli uygulanması ve kurumlar vergisi oranının 2021 yılında %25 olarak uygulanması konusunda açıklamalar yapılmıştır. Finansman gider kısıtlaması kapsamında olup bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, her bir geçici vergilendirme döneminin son günü itibarıyla Vergi Usul Kanununa göre çıkaracakları bilanço esas alınmak suretiyle öz kaynak ve yabancı kaynak mukayesesi yaparak finansman gider kısıtlamasına tabi olup olmayacaklarını tespit edeceklerdir. Finansman giderlerinin yanı sıra finansman geliri de elde etmiş olan mükelleflerin gider kısıtlaması uygulamasında söz konusu gelir ve giderlerini birbiri ile mukayese etmek suretiyle netleştirmeleri mümkün değildir. Örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ve binek otomobillerde gider kısıtlaması uygulamaları nedeniyle zaten KKEG olarak dikkate alınmış olan finansman giderleri mükerrerliğin önlenmesi adına gider kısıtlamasına tabi tutarın hesabında dikkate alınmayacaktır. Bilanço esasında defter tutan gelir vergisi mükellefleri de Tebliğde belirtilen esaslara göre finansman gider kısıtlaması uygulamasına tabidirler. Kurum geçici vergi oranı, hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükelleflerde 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan 2021 hesap döneminin ikinci geçici vergi döneminden itibaren %25 oranında uygulanacaktır.

DEVAMI
20.5.2021

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3994)

Bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesi hk.

DEVAMI
3.5.2021

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/134

17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

DEVAMI
30.4.2021

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314)

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim konularında açıklama ve düzenlemeler yapılmıştır.

DEVAMI
30.4.2021

7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Faturanın yedi günden daha az bir sürede düzenlenmesi ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiş, VUK 359’uncu maddede yer alan kaçakçılık suçlarına yazar kasa ve akaryakıt pompaları vb. ödeme kaydedici cihazların mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değiştirenlerle ile ilgili üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası gerektiren yeni bir suç fiili eklenmiştir.

DEVAMI
30.4.2021

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3931)

Geceleme hizmetlerine 1 Haziran 2021 tarihinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar %1 oranında KDV uygulanacaktır.

DEVAMI
22.4.2021

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kurumlar vergisi, 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanacaktır.

DEVAMI
16.2.2021

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)

KDV Uygulama Genel Tebliğinde, KDV tevkifatı konusunda bazı değişiklikler ve açıklamalar yer almaktadır.

DEVAMI
10.2.2021

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 525)

2020 yıl sonunda VUK’na göre yapılacak değerlemede esas alınacak kurlar hk.

DEVAMI
5.2.2021

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34)

İndirimli orana tabi konut teslimleri nedeniyle iade talebi, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaya ilişkin ön tespitlere göre beyanların düzeltilmesine ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

DEVAMI
4.2.2021

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (i) Bendi Kapsamında Gider ve Maliyet Unsurları Toplamının İndirimi Kabul Edilmeyecek Kısmının Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3490)

1.1.2021 tarihinden itibaren, yabancı kaynakları öz kaynaklarım aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun gider olarak indirilemeyeceği hk.

DEVAMI
3.2.2021

7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren şirketler ile, ar-ge indiriminden yararlanan şirketlerin indirim ve istisnadan yararlanma şartlarına, belli bir tutarın, Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da bu Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması şartı eklenmiş, bu şirketlere sermaye koyan şirketlere, belli bir tutarın kazançtan indirilebilmesi imkanı sağlanmış, bu ve diğer bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

DEVAMI
30.1.2021

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3470)

6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir buçuk katma kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı % 1 olmuştur.

DEVAMI
30.1.2021

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) Bentlerindeki Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3469)

Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri, Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri, Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti ve diğer elektronik haberleşme hizmetlerinde ÖİV oranı % 10’a yükseltilmiştir.

DEVAMI
25.1.2021

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524)

Gelir İdaresi Başkanlığı Tebliğ düzenlemesi ile İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1 Aralık 2020 tarihi ile faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunu ilan etmiştir.

DEVAMI
25.1.2021

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 523)

VUK kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.

DEVAMI
15.1.2021

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği

Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 5.000.000 TL’nı aşan mesken nitelikli taşınmazlardan alınacak değerli konut vergisine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

DEVAMI
30.12.2020

2021 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

Asgari ücretin belirlenmesi hk.

DEVAMI
30.12.2020

4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3344)

4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi gereği işten çıkarma yasağının 17/1/2021 tarihinden itibaren, nakdi ücret desteğinden yararlanma süresinin 17/01/2021 tarihinden itibaren, 2 ay daha uzatılması hk.

DEVAMI
29.12.2020

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 522)

Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2020 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1/1/2021 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin hususların açıklanması hk.

DEVAMI
29.12.2020

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 313)

Gelir Vergisi Kanununun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 89/15, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2020 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususların açıklanması hk.

DEVAMI
29.12.2020

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 87)

Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespiti hk.

DEVAMI
29.12.2020

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 86)

Maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespiti hk.

DEVAMI
29.12.2020

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)

2021 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2021 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin ve değerli konut vergisine ilişkin olarak 2021 yılında uygulanacak olan Emlak Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde yer alan tutar ile 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırlarının tespiti hk.

DEVAMI
29.12.2020

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)

Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespiti hk.

DEVAMI
29.12.2020

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 53)

1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespiti hk.

DEVAMI
29.12.2020

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)

1/1/2021 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarlarının tespiti hk.

DEVAMI
29.12.2020

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda yer alan tutarlardaki değişiklikler hk.

DEVAMI
29.12.2020

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33)

İndirimli orana tabi malların tesliminden doğan KDV iadelerinde uygulanacak yıllık istisna tutarı hk.

DEVAMI
29.12.2020

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 19)

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan ÖİV tutarı değiştirilmiştir.

DEVAMI
26.12.2020

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

14/9/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde bazı değişiklikler yapılmıştır.

DEVAMI
23.12.2020

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3321)

Bazı finansal araçlardan, bankalar tarafından yapılan stopaj oranlarında değişiklikler yapılmıştır.

DEVAMI
23.12.2020

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3318)

Bazı mal ve hizmetlere uygulanan düşük KDV oranının süresi 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

DEVAMI
19.12.2020

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranları belirlenmiştir.

DEVAMI
19.12.2020

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/2

2019 hesap dönemi ile Ocak/2020’de biten özel hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin sürenin uzatılması hk.

DEVAMI
17.12.2020

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3307)

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapılmıştır.

DEVAMI
28.11.2020

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521)

2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

DEVAMI
28.11.2020

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

DEVAMI
27.11.2020

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

DEVAMI
27.11.2020

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

Tebliğde, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

DEVAMI
17.11.2020

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7256 sayılı Kanun ile kesinleşmiş kamu ve diğer bazı alacakların yapılandırılırken, yeni bir varlık barışı getirilmiş ve ayrıca Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunlarında değişiklik yapılmıştır.

DEVAMI
2.11.2020

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/132

İzmir İli İçin “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme Süresi, Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.

DEVAMI
30.9.2020

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3032)

31.12.2020 tarihine kadar mevduat faizlerine uygulanacak stopaj oranları yeniden belirlenmiştir.

DEVAMI
18.9.2020

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2948)

2019 yılı karının, geçmiş yıl karlarının ve avans kar dağıtımı yasağı 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır

DEVAMI
31.8.2020

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2915)

30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30/7/2020 tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay uzatılmıştır.

DEVAMI
30.8.2020

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2913)

1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için uygulanacak KDV oranı hk.

DEVAMI
8.8.2020

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2834)

Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilenlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşların kambiyo işlemlerinden Banka Sigorta ve Muamele Vergisi alınmayacak.

DEVAMI
31.7.2020

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması hk 2810 sayılı Karar

Kısa çalışma ödeneğinin süresinin bir ay uzatılması hk.

DEVAMI
30.7.2020

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 519

İzaha davet müessesesi yeniden düzenlenmiştir.

DEVAMI
28.7.2020

7252 Sayılı Kanun Yayımlandı

Kanunda özet olarak; -Kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların işçi ve işveren payı, işverenlerce ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilecek, -Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü 31.12.2023 tarihine ertelenecek, -Cumhurbaşkanınca, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi bir bütün olarak veya sektörel olarak 31/12/2020 tarihine kadar uzatılabilecektir.

DEVAMI
9.7.2020

2020/2. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,10 (yüzde iki virgül on) olarak tespit edilmiştir.

DEVAMI
28.6.2020

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2681)

17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararında bazı değişiklikler yapılmıştır.

DEVAMI
13.6.2020

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10 olarak tespit edilmiştir.

DEVAMI
2.6.2020

İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü

İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü Yayınlandı

DEVAMI
28.5.2020

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması – VUK Sirküleri 131

e-Defter uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan mükellefler tarafından, 31 Mayıs 2020 günü (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 1 Haziran 2020 günü) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 19 Haziran 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

DEVAMI
27.5.2020

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312

Vergiye uyumlu mükelleflere yapılan vergi indirimi uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

DEVAMI
27.5.2020

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)

Bu Tebliğ’de, • Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulamasına, • Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisnaya, • Hakemlere Ödenen Ücret İstisnasına, • Binek Otomobillerin Giderlerinin Vergi Matrahından İndirilebilmesine, • Dar mükelleflerin (kurumlar dâhil) Türkiye’ye getirdikleri yabancı paralarla iktisap ettikleri menkul kıymetlerin ve iştirak hisselerinin elden çıkarılmasında kur farkı istisnasına, • Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesine, • Vekalet Ücretlerine İlişkin Tevkifat Uygulamasına, • Yeni Gelir Vergisi Tarifesine, • Sporcu Ücretlerinin Vergilendirilmesine, ilişkin usul ve esaslar ile açıklamalara yer verilmiştir. (GİB)

DEVAMI
24.5.2020

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2569)

Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonoları ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kazançlara uygulanacak tevkifat nispetleri hk.

DEVAMI
17.5.2020

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Sermaye şirketlerinin 30/9/2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem kârının yalnızca % 25’e kadarının dağıtımına karar verilebilmesine ve geçmiş yıl kârlarının ve serbest yedek akçeleri dağıtıma konu edilememesine yönelik olarak 7244 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 13’üncü maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ yayımlandı. Tebliğde kâr payının hesaplanmasında; finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak zorunda olanlar tarafından Kanunun 88 inci maddesine göre hazırlanan, bunlar dışında kalanlar tarafından ise Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan finansal tabloların esas alınacağı belirtilmiştir. Ayrıca dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının, Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan kayıtlarda bulunan kâr dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamayacağı da belirtilmiştir.

DEVAMI
13.5.2020

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2537)

Tütün mamullerindeki ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir.

DEVAMI
12.5.2020

Elektronik Tebligat Sistemi Broşürü

456 ve 511 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda; tebligatı yapan birim tarafından düzenlenen ve tebliği gereken belgelerin mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesine ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı “Elektronik Tebligat Sistemi” Broşürü kullanıma sunulmuştur.

DEVAMI
12.5.2020

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara eklenen geçici 14.madde ile, deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik alet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebileceği açıklanmıştır.

DEVAMI
8.5.2020

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32)

Tebliğde, mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın, mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilmeleri için, söz konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerektiği, alt mükelleflerin mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara ilişkin olarak ise belirli oranlarda teminat gösterilerek nakden veya mahsuben iadeler yapılabileceği belirtilmektedir.

DEVAMI
25.4.2020

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25 Nisan tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te işletme süresi dolan işleticilerin veya BKİ’lerin süresinin uzatılması veya yeniden ihaleye çıkarılması ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir.

DEVAMI
21.4.2020

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 129 – 2020/Şubat ve 2020/Mart KDV Beyanname Süreleri Uzatıldı

24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

DEVAMI
20.4.2020

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 128 – e-Defter Oluşturma ve İmzalanma-Basit Usul Defter Beyan Kayıt Süresi Uzatıldı

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

DEVAMI
17.4.2020

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/127

30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

DEVAMI
17.4.2020

7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun ile yapılan bazı düzenlemeler şöyledir: ⎯ Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacaktır. ⎯ Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin 4 ay süreyle Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılması imkânı getirilmiştir. ⎯ Ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve 15/3/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen işçi için üç ay süre ile günlük 39,24 TL işsizlik ödeneği getirilmiştir. ⎯ Sermaye şirketleri 30/9/2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilecek, geçmiş yıl kârlarının ve serbest yedek akçeleri dağıtıma konu edemeyecek ve genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir. ⎯ İşverenlerin yaptıkları salgın gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir. ⎯ Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi 17/04/2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir. İşveren 17/04/2020 tarihinden itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecektir. ⎯ Ecrimisil ve benzeri ödemeler 6 aya kadar ertelenmektedir. ⎯ Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının su tüketimine bağlı alacakları ertelenmektedir.

DEVAMI
16.4.2020

Mücbir Sebep Nedeniyle Kısmi KDV Tevkifatı Uygulaması Hakkında Açıklama

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar” bölümünün son paragrafına “213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.” Hükmü 21.5.2016 R.G. tarihli 6 No.lu Tebliğ ile eklenmiştir. Vergi Usul Kanunu 518 seri no.lu Genel Tebliğinin yürürlüğe girmesi nedeniyle; a) Tebliğin 3.maddesi ile mücbir sebep durumu ilan edilen mükellefler 04.2020-30.06.2020 tarihleri arasında kısmi tevkifat kapsamındaki alımlar nedeniyle bu tarih aralığında kesilmesi gereken faturalarda KDV tevkifatı yapmayacaklardır. b) Diğer taraftan 518 sayılı tebliğin 5.maddesine göre sokağa çıkma yasağı bulunanlar ise sokağa çıkma yasağının başladığı 22.03.2020 tarihinden sokağa çıkma yasağının bittiği tarihe kadar (bu tarih dahil) kısmi tevkifat kapsamındaki alımlar nedeniyle bu tarih aralığında kesilmesi gereken faturalarda KDV tevkifatı yapmayacaklardır. c) KDV 9 ‘uncu maddesi ve KDV Genel Uygulama Tebliği hükümlerine göre SADECE KISMİ TEVKİFAT UYGULAMAK ZORUNDA OLANLAR yukarıda (a) ve (b) de belirtilen tarih aralıklarında KDV tevkifatı yapmayacaklardır. d) Yukarıda (a) ve (b) de belirtilen dönemlerde alımlarda KISMİ KDV TEVKİFATI YAPILMAMASI ZORUNLUDUR. Diğer taraftan kısmi tevkifat kapsamına giren mal ve hizmet alımları genellikle sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge riskini barındıran alımlar olduğundan bu dönemde tevkifat uygulanmadan yapılan alımların ve ödemelerin tevsiki konusunda hassas ve dikkatli olunmalıdır.

DEVAMI
4.4.2020

T.C. Ticaret Bakanlığı Kar Payı Dağıtımı Duyurusu

Sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi hk.

DEVAMI
4.4.2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:8)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine geçiş, pilot iller hariç 1 Temmuz 2020 tarihine erteleniyor.

DEVAMI
2.4.2020

Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 01/04/2020 ila 30/06/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin Mart, Nisan ve Mayıs ayına ait primlerin ödeme süreleri Ekim, Kasım ve Aralık ayı son günlerine ertelenmiştir.

DEVAMI
31.3.2020

Katma Değer Vergisi Sirküleri/68

Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen malların ihracat sürelerinin uzatılmasına hk.

DEVAMI
26.3.2020

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanunda, çalışanların işveren sigorta primlerinin bir kısmının 2020 yılında İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması, işyerlerinde kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğinin şartları, konaklama vergisinin yürürlüğe giriş tarihinin ertelenmesi, yargıda ve icra dairelerindeki tüm sürelerin 30 Nisan tarihine kadar durdurulması ve diğer bazı konular hakkında düzenlemeler yapılmıştır.

DEVAMI
26.3.2020

Cumhurbaşkanlığı Karar Sayısı: 2301

Bazı mallara uygulanacak ÖTV oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hk.

DEVAMI
24.3.2020

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)

Tebliğde sayılan mükelleflerin, 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi ve bu tarihler arasında verilecek muhtasar, KDV, Ba-Bs, e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, söz konusu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/11/2020 Cuma gününe kadar uzatılması ve diğer benzeri vergi ödevlerinin ertelenmesi hk.

DEVAMI
24.3.2020

Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru

Duyuruda, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan bir Genel Tebliğ ile salgından etkilenen bazı iş kollarının ve gelir vergisi mükelleflerinin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar, söz konusu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin ise altışar ay uzatılarak, ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılacağının düzenlendiği açıklanmıştır.

DEVAMI
23.3.2020

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/126

26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması hk.

DEVAMI
22.3.2020

Cumhurbaşkanlığı Kararı Sayı: 2278

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine uygulanacak KDV oranı hk.

DEVAMI
20.3.2020

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği

Tebliğde, dijital hizmet vergisinin uygulamasına dair açıklamalar ile usul ve esaslar belirlenmiştir.

DEVAMI
17.3.2020

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/125

31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

DEVAMI
3.3.2020

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 12)

Bu Tebliğ ile; 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanı tarafından, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödemelerde alt sınır olarak belirlenen 2.000,- liralık ödeme tutarı ile ödeme/işlemler sırasında vadesi geçmiş borç olarak dikkate alınacak alacak türlerinin toplam tutarı için alt sınır olarak belirlenen 2.000,- liralık borç tutarı 5.000,-lira olarak değiştirilmiştir. (GİB)

DEVAMI
3.3.2020

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31)

1 Nisan 2020’den itibaren yürürlüğe girmek üzere; külçe metal teslimlerinde; bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul ürünlerin teslimlerinde ve metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimlerinde uygulanacak tevkifat oranı (5/10)’dan (7/10)’a çıkarılmıştır.

DEVAMI
3.3.2020

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

Vergi incelemesi sonucu beklenilmeksizin ithalatta verilen teminatların sertifika türüne göre belirlenen kısmının hızlı çözümü ile nakden iade taleplerinin yerine getirilmesinde indirimli teminat verilebilmesine imkan sağlanmaktadır. Ayrıca “Sıvılaştırılmış Propan” teslimlerine ilişkin açıklamalar yapılmaktadır.

DEVAMI
3.3.2020

Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 2178

Bazı akaryakıt ürünlerine uygulanacak ÖTV tutarları hk.

DEVAMI
25.2.2020

2151 sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Kararda, ilişkili kişi ve diğer bazı kavramlar yeniden tanımlanmış, mükelleflerin transfer fiyatlandırması ile ilgili rapor hazırlama ve belgelendirme yükümlülükleri hakkında düzenlemeler yapılmıştır.

DEVAMI
20.2.2020

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 517)

Vergi Usul Kanununa eklenen “Kanun yolundan vazgeçme” başlığını taşıyan 379 uncu madde hakkında açıklamalar yapılmıştır.

DEVAMI
20.2.2020

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7221 Sayılı Kanun

Kanunda Değerli Konut Vergisi ile ilgili değişiklik ve düzenlemeler yapan hükümler yer almaktadır.

DEVAMI
9.2.2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

DEVAMI
7.2.2020

Emlak Vergisi Kanunu Sirküleri/3 – Değerli Konut Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı

2020 takvim yılına ait Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme süresi 20 Mart 2020 Cuma günü sonuna kadar, bu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin 1 inci taksitinin ödeme süresi ise 31 Mart 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

DEVAMI
5.2.2020

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

DEVAMI
29.1.2020

2081 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Motorinin ÖTV tutarı hk.

DEVAMI
24.1.2020

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 516)

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, Vergi Usul Kanunu gereğince 2019 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurları tespit edilmiştir.

DEVAMI
20.1.2020

GİB Duyurusu

E-Defter beratlarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesine ilişkin duyuru.

DEVAMI
13.1.2020

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/122

Sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebilmelerine imkân sağlanmıştır.

DEVAMI
10.1.2020

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 515)

500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenecek e-Arşiv Faturanın hk.

DEVAMI
4.1.2020

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514)

Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin gerçekleştirmiş oldukları işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışlarında fatura düzenleme zorunluluklarında değişiklik yapılması hk.

DEVAMI
2.1.2020

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1994)

Tavuk yumurtasının toptan teslimlerinde %8 olan katma değer vergisi oranı %1’e indirilmiş, balık teslimlerinde %8 olan katma değer vergisi oranı, toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan teslimler ile bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan teslimlerde %1’e indirilmiş, GTİP numaraları itibarıyla belirlenmiş mobilya ürünlerine ilişkin teslimlerde katma değer vergisi oranı %18’den %8’e indirilmiştir.

DEVAMI
31.12.2019

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/56)

Tebliğde ihracat bedellerinin 180 gün içinde yurda getirilmesi zorunluluğu hakkında açıklamalar yapılmış, yurda getirilen dövizin bankalara satılma zorunluluğu kaldırılmıştır.

DEVAMI
31.12.2019

Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 1963)

İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar hk.

DEVAMI
31.12.2019

Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 1952)

ÖTV III sayılı listedeki malların asgari maktu vergi tutarları hk

DEVAMI
30.12.2019

Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 1950)

İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade uygulaması, 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de uygulanacak; yine imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2020-31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanmasına devam edilecektir.

DEVAMI
30.12.2019

Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 1948)

Varlık barışı 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

DEVAMI
30.12.2019

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5)

Tebliğ ile halen yıllık %19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı yıllık %15 olarak belirlenmiştir.

DEVAMI
30.12.2019

Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 1947)

AATUHK nun 51 nci maddesinde yer alan gecikme zammı oranı aylık % 1,6 olarak belirlenmiştir.

DEVAMI
28.12.2019

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulamasına İlişkin Tebliğ (2019/1)

Tebliğ, 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

DEVAMI
28.12.2019

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kararı

VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilme süresi 30.06.2020 tarihine uzatıldı.

DEVAMI
27.12.2019

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18)

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan özel iletişim vergisi hk.

DEVAMI
27.12.2019

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 513)

Tebliğde, Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2019 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1/1/2020 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin hususlar yer almaktadır.

DEVAMI
27.12.2019

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 310)

Tebliğde, Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 89/15, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2019 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususlar açıklanmıştır.

DEVAMI
27.12.2019

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84)

2020 yılında uygulanacak maktu harçlar hk

DEVAMI
27.12.2019

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76)

2020 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2020 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar yer almaktadır.

DEVAMI
27.12.2019

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)

2020 yılında uygulanacak damga vergisine ilişkin maktu tutarlar hk.

DEVAMI
27.12.2019

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 52)

2020 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları hk.

DEVAMI
27.12.2019

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

2020 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları hk.

DEVAMI
27.12.2019

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)

Veraset ve İntikal Vergisine ilişkin 2020 yılında uygulanacak maktu tutarlar hk.

DEVAMI
27.12.2019

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 29)

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili 2020 yılında uygulanacak tutar hk.

DEVAMI
27.12.2019

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

Malul veya engelliler tarafından kullanılan özel tertibatlı araçların ilk iktisabı ve ithalinde ÖTV’den istisna olmasına ilişkin sınır hk.

DEVAMI
27.12.2019

2020 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret

2020 yılında geçerli olacak asgari ücret brüt 2.943 TL, net AGİ dahil 2.324.71 TL olarak açıklandı.

DEVAMI
24.12.2019

7201 sayılı KANUN

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerinin KDV’den istisna edilmesine 31.12.2022 tarihine kadar devam edilecektir.

DEVAMI
24.12.2019

7196 sayılı KANUN

İhracatçılara 2 yıl süre ile verilen yeşil pasaportların süresi 4 yıla çıkarılmıştır

DEVAMI
23.12.2019

2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1839)

2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı belirlenmiştir.

DEVAMI
23.12.2019

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)

2019 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir.

DEVAMI
21.12.2019

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Yıllık Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ile, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yeniden tespit edilmiştir.

DEVAMI
7.12.2019

7193 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Bazı yeni vergiler getiren ve mevcut vergi kanunlarında vergi matrahını genişletmeye yönelik bazı önemli düzenlemeler yapan 7193 sayılı Kanun Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

DEVAMI
3.12.2019

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 309)

Tebliğ, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri vergiye tabi kazançlarının 193 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinde düzenlenen Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti yoluyla tespit edilmesine ilişkin açıklamaları kapsamaktadır.

DEVAMI
21.11.2019

7193 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Dijital hizmet vergisi, konaklama vergisi gibi bazı yeni vergiler ihdas eden, binek otomobillere ilişkin giderlerde kısıtlama getiren, gelir vergisi tarifesinde değişiklik yapan hükümler içeren 7193 sayılı Kanun TBMM’de kabul edilmiştir.

DEVAMI
20.11.2019

KGK Kurul Kararı

FFMS 35 Risk Yedekleri yayınlanmıştır.

DEVAMI
20.11.2019

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 308)

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’in 12/A maddesi uyarınca sermaye piyasası araçlarının hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulduğu ve izlendiği yabancı merkezi saklama kuruluşu ve genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşları nezdinde açılan hesapların Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamındaki tevkifat ve bildirim sorumlulukları ile bu hesaplarda izlenen sermaye piyasası araçlarının müşterinin talimatı ile hesap dışındaki hak sahibi bazında tutulan başka bir hesaba virman yapılması durumunda söz konusu kıymetlerin alış bedellerinin tespit edilmesine ilişkin esaslar hk.

DEVAMI
11.11.2019

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1770)

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda yer alan şartlardan 1 milyon ABD Doları ihracat tutarı 500 bin ABD Doları olmuştur.

DEVAMI
8.11.2019

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28)

Transit rejimine tabi mallara ilişkin özel faturanın onaylanması hk.

DEVAMI
2.11.2019

Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)

7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun gereğince alınacak turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

DEVAMI
25.10.2019

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4)

AATUHK da yer alan tecil faiz oranı %19 olmuştur.

DEVAMI
19.10.2019

511 nolu VUK Genel Tebliği

Elektronik Tebligat hk açıklamalar yapılmıştır.

DEVAMI
19.10.2019

510 nolu VUK Genel Tebliği

İşyeri değişikliğinin bildirimi hk açıklamalar yapılmıştır.

DEVAMI
19.10.2019

509 nolu VUK Genel Tebliği

E-fatura uygulamasının kapsamı genişletilmiştir.

DEVAMI
19.10.2019

Elektronik Defter Genel Tebliği sra no:3

Elektronik defter uygulaması hakkında açıklamalar yapılmıştır.

DEVAMI
15.10.2019

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27)

Yabancılara konut ve işyeri tesliminde KDV istisnası ve diğer konularda açıklamalar yapan KDV Genel Uygulama Tebliği yayınlanmıştır.

DEVAMI
14.10.2019

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 53

2019 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 16,97 olarak tespit edilmiştir.

DEVAMI
11.10.2019

TCMB Tebliği

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranları hk.

DEVAMI
2.10.2019

AATUHK Hk Karar no: 1592

AATUHK’da yer alan gecikme zammı oranı aylık % 2 olmuştur.

DEVAMI